Tìm kiếm

Số tầng

Số tầng: 30 tầng và 01 hầm

Tin tức khác

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Quy mô

Công năng